Goed Nieuws!

Goed nieuws!Er is Goed Nieuws te melden! Een prachtig mooie boodschap voor u die dit leest. Een persoonlijke boodschap speciáál voor u!

Lees onderstaande uitspraken / verzen die in de Bijbel staan geschreven eens rustig door en overdenk ze eens.


 

1. God heeft u lief en Hij heeft u geschapen om in relatie tot Hem te leven.


De Bijbel staat vol met verwijzingen naar Gods liefde voor ons. Het meest sprekende bijbelvers is misschien wel Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Daar lezen wij:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben”

En niet alleen houdt God zoveel van een ieder van ons, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft, Hij verlangt er ook naar dat wij Hem persoonlijk leren kennen.

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt”.  (Johannes hoofdstuk 17 vers 3)

Hoe komt het dan toch dat zoveel mensen niet in een persoonlijke relatie tot God leven? Dat brengt ons bij het tweede punt.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent,
Ik zal bij hem binnenkomen.”
(Openbaring 3:20)


2. De mens is zondig en leeft gescheiden van God. Daardoor kunnen wij Gods liefde en Zijn plan met ons leven niet ervaren.


Wij zijn allemaal geschapen om in relatie tot God te leven. Maar wij besloten onze eigen weg te gaan en de relatie met God werd verbroken. Deze eigen wil, die tot uiting kan komen door bijvoorbeeld rebellie tegenover God of onverschilligheid, noemt de Bijbel zonde.

“Want allen hebben gezondigd en derven (dat wil zeggen: missen) de heerlijkheid Gods”. (Romeinen hoofdstuk 3 vers 23)

De Bijbel leert ons ook dat het gevolg van de zonde de dood is (Romeinen hoofdstuk 6 vers 23). Dood betekent hier in de eerste plaats geestelijke scheiding van God.

Er is dus een grote kloof tussen God en de mensen, omdat God zonde niet kan accepteren.
Wij ervaren die kloof als een pijnlijk gat in ons hart. Mensen proberen vaak dat gat in hun hart op te vullen door bijvoorbeeld goed te leven of door zichzelf over te geven aan religieuze activiteiten, maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat er maar één mogelijkheid is om de leegte in ons hart te vullen en die kloof te overbruggen.


3. Jezus Christus is Gods enige antwoord op het probleem van de zonde. Alleen door Hem kunnen wij God persoonlijk leren kennen en Zijn liefde ervaren.

download


In de Bijbel vinden wij drie belangrijke waarheden die deze uitspraak onderstrepen:

  1. Jezus Christus is in onze plaats gestorven
  2. Hij is opgestaan uit de dood
  3. Hij is onze enige weg tot God. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is”. (Romeinen hoofdstuk 5 vers 8.)

Christus is gestorven voor onze zonden …
Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Cefas, daarna aan de twaalven.
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk”. (1 Corinthiërs hoofdstuk 15, verzen 3 tot en met 6)

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij'” (Johannes hoofdstuk 14 vers 6)

Dit alles betekent dat God in Zijn liefde voor ons Zelf het initiatief heeft genomen om de kloof die ons van Hem scheidt te overbruggen door Zijn Zoon Jezus Christus te zenden.
En Jezus Christus was bereid om in onze plaats aan het kruis te sterven om zo de straf voor onze zonden te betalen.

Toch is het niet genoeg om dit allemaal te weten…


4. Wij moeten Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en Heer, dan pas kunnen wij Gods liefde leren kennen en ervaren.


In Johannes hoofdstuk 1 vers 12 kunnen wij lezen:

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven”.

Wat betekent het nu om Jezus Christus te aanvaarden? De Bijbel leert ons dat wij Jezus Christus aanvaarden door geloof, niet door goede werken of religieuze activiteiten.

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf- het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. (Efeziërs hoofdstuk 2 vers 8 en 9)

We lezen ook dat Christus aanvaarden betekent Hem uitnodigen om in ons leven te komen:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. (Openbaring hoofdstuk 3 vers 20)

Christus aanvaarden betekent dus: ons van onszelf afkeren en naar God toekeren en vertrouwen dat Christus in ons leven komt om onze zonden te vergeven en ons te veranderen zoals Hij ons hebben wil.

Als u er niet zeker van bent of u Jezus Christus ooit aanvaard hebt als uw persoonlijke Verlosser wil ik u graag aanmoedigen dat nu te doen.

Wat leeft er in uw hart?

Hier volgt een kort gebed dat miljoenen mensen over de hele wereld geholpen heeft om hun geloof in Jezus Christus te uiten en Hem te aanvaarden in hun leven:

Heer Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.
Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven.
Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer.
Dank U dat U al mijn zonden vergeeft en dat U mij eeuwig leven geeft.
Neem alstublieft de leiding over mijn leven.
Verander mij zó dat ik word zoals U mij hebben wilt.

Als dit gebed weergeeft wat er in uw hart leeft, kunt u het nu bidden. Als u het echt meent zal Jezus Christus in uw leven komen, zoals Hij heeft beloofd in Openbaring hoofdstuk 3 vers 20. Hij houdt Zijn beloften!


Over beloften gesproken…

In de eerste brief van Johannes hoofdstuk 5, de verzen 11 tot en met 13 lezen wij een belofte die u eigenlijk in uw hart zou moeten graveren:

“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt”.

De man of de vrouw die Jezus Christus aanvaardt als Verlosser en Heer kan zeker zijn van een eeuwig leven met Hem, dat hier op aarde begint en zich voortzet in de Hemel.


Samenvattend: als u in geloof Jezus Christus aanvaardt gebeuren er een aantal geweldige dingen in uw leven:

  • Jezus Christus komt in uw leven (Openbaring hoofdstuk 3 vers 20 en Colossenzen hoofdstuk 1 vers 27).
  • Uw zonden worden vergeven (Colossenzen hoofdstuk 1 vers 14).
  • U wordt een kind van God (Johannes hoofdstuk 1 vers 12).
  • U ontvangt eeuwig leven (Johannes hoofdstuk 5 vers 24).
  • U begint het grote avontuur waarvoor God u geschapen heeft (Johannes hoofdstuk 10 vers 10).

Een nieuw begin!

Als u Jezus Christus hebt gevraagd in uw leven te komen, is het belangrijk dat u gaat groeien in uw geloof.

Lees iedere dag in de Bijbel, neem tijd om te bidden en sluit u aan bij een goede kerk.

U kan ook persoonlijk contact zoeken met ons. Klik op “contact” of bezoek één van onze zondagsdiensten in Uden.


Overgenomen met toestemming van Manna-Vandaag.nl

“Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Dat water zal in hem als een fontein worden,
waaruit eeuwig leven voortkomt.”
Johannes 4:14